Anonymous says:
May 22, 2014 01:49 PM

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས་ལ་གསར་འགོད་པའི་སྒྲིག་གཞི་འཁེར་དགོས་གི་མ་རེད་གཞན་གསར་དགོད་པ་རྣམས་ལ་རེད་འདུག།།

Anonymous says:
Oct 14, 2011 06:14 PM

གོ་རེ་མི་བརྩོད་བླང་བ་བརྩོད་པ་ཤིག་རེད

Anonymous says:
Oct 14, 2011 06:52 PM

15.10.2011 ཉིན ཁམས་སྐད་གྱི་གསེར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་གསེར་རྟའི་སྐོར་གི་གསེརའགྱུར་སྤེལ་བ་དེ་གསེརའགོད་པའི་སྒྲུགས་ལམ་ལ་བརྩི་སྲོངམི་བྱེད་པར་གང་བྱོང་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ཤིག་ཡིན་པའི་ཨེ་ཤ་ཡ་རངདབང་རློང་འཕྲིན་ཁང་་ལ་ཁྲུམ་དང་སྒྲུག་ལམ་དེ་འདྲ་ཡོད་ནི་ཨེ་རེད༑
སྤྱིར་གསེར་རྟ་ཁམས་དང་ཨམ་མདོ་ཡིན་མིན་དེ་
ཨམ་སྐེད་ནང་གཏམ་དཔེ་ཤིག་ཡོད་་་་ཀོ་རེ་མི་རྩོད་བླང་པ་རྩོད་་་བྱིས་བའི་དཔེ་རེད་བསམས

Anonymous says:
Dec 22, 2017 01:07 PM

གསར་འགོད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ནས་གསར་འགོད་པའི་སྒྲིག་གསྲོལ་གྱི་གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་རླུང་འཕྲིན་དང་གནས་འཕྲིན་དྲ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲང་བདེན་དང༌། ཕྱོགས་ཞེན་མེད་པ་དགོས།
བྲིས་པ་བཞིན་ལག་ལེན་ཡོད་པ་གནང་རོགས།དེ་འདྲའི་མ་བྱུང་ན་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་གསར་འགྱུར་མུ་མཐུད་འགོད་དགོས་ཡོད་ན་དེ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ཡ་མི་འདུག

Anonymous says:
Jan 01, 2017 11:35 PM

Radio Free Asia Tibetan service should bring real independent political analyist like Jamyang Norbu etc. Tethong doing political commentary is cheap and boring... Besides your news are always behind VOA Tibetan and even behind Vocie of Tibet radio whose budget is a fraction of what you at RFA Tibetan Service spends. So tax payers dollars seems to be wasting.

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།