རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།

Time Frequencies as of 2018-11-08
0100-0200 UTC

9665 11895 11950 13765

0200-0300 UTC
9450 11540 11895 11950 12010
0600-0700 UTC 15255 15665 17675 21480
1000-1100 UTC 9690 15665
1100-1200 UTC 9315 12050 15745
1200-1300 UTC 9315 11935 12050 13830 15745
1300-1400 UTC 9315 11855 13650 13830 15745
1500-1600 UTC 9315 11805 12125
2200-2300 UTC 7480  9790 12050
2300-2400 UTC 5875  7470  7540  9910

* Frequency Not Promoted

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

མཆན།

Anonymous
May 30, 2013 08:15 AM

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་ཁ་སང་2013.05.30ཉིན་གྱི་རླུང་འཕྲིན་ཆ་ཚང་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཁ་འབྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དེ་དོན་དགོངས་འཇག་ཡོད་པ་ཞུ།

Anonymous
Oct 10, 2013 09:46 AM

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས

Anonymous
Aug 13, 2013 09:13 PM

རྣམ་པ་ཚོས་གསར་འགྱུར་ཡག་པོ་གསུངས་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

Anonymous
May 31, 2013 12:44 AM

གསལ་འགྱུར་བཤད་མཁན་རྣམ་པས་གསལ་འགྱུར་བཤད་དུས་བོད་ཆོས་གཙང་མ་དང་བོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་རོགས།

Anonymous
Dec 01, 2013 01:00 PM

རང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག་རྒྱང་སྲིན་སྐད་འདངང་ཡོང་གི་མི་འདུག་པས་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་ཞུ་

Anonymous
Feb 14, 2016 07:20 PM

སྤྱི་ཚེ་བཅུ་གཉིས་ཉིན་གྱིས་སྲིད་སྐྱོང་གི་གསུང་བཤད་མི་གཏོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རོགས།

Anonymous
Jul 27, 2013 12:49 AM

རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་མི་རྣམས་པ་ལགས། ཁྱེད་ཚོའི་བཀོད་པའི་དུས་དབང་གནང་རྒྱུར་བཀག་འགོག་ཞེས་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཨ་ལགས་བྲག་དཀར་ནི་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བླ་མ་རེད་ཟེར་ཡོད་པས་དེ་ནི་བདེན་པ་མ་རེད། དགོན་བདག་བླ་མ་ནི་སྐྱབས་རྗེ་བ་ཨ་རོལ་ཚང་རྗེ་བློ་བཟང་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཁོངས་ཉིད་རེད། འདི་འདྲའི་རིགས་ནི་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས།

Anonymous
Nov 23, 2014 08:42 AM

ཨེ་ཤི་ཡཱ་རང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་རྒྱང་སྒྲོག་གནང་བ་ཕལ་ཆེ་རྒྱན་ལྡན་དུ་ཉན་བཞིན་ཡོད་ལ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དག་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་འཛམ་གླིང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་སོགས་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་བར་ཕན་རླབས་ཆེས་ཆེན་པོ་འདུག་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ། འདིར་ཞུ་འདོད་པའི་གནད་དོན་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་ཁྱེད་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བོད་སྤྱིའི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་དབང་ཕུལ་བྱུང་དེ་འདྲ་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་བཅའ་འདྲི་གང་མང་ཞུ་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་འདུག་སྙམ། གཉིས་པ་ནི། ཆབ་སྲིད་རིག་པ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པར་མཁས་པ་ཕུལ་བྱུང་རིགས་ལ་བཅའ་འདྲི་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད་དྲན་གྱིན་ཡོད། གོང་གསལ་དོན་གནད་གཉིས་ནི་བདག་གི་རྨོངས་འཆར་ཙམ་ཡིན་ནོ།།

Anonymous
Apr 03, 2012 01:28 AM

ལས་བྱེད་པ་ཚང་མས་བོད་ཐོག་ཐུགས་འཁུར་ལྷད་མེད་གནང་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་བཤད་སྐབས་མ་ནོར་བ་བྱ་གལ་ཆེ།།

Anonymous
Apr 05, 2013 12:27 PM

ཨ་ཏི་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མས་གསར་འགྱུར་གོ་བདེ་ཡག་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དེང་སང་གོ་ཡ་མི་འདུག་པས་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
ཁོང་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་མེད་ན་གསར་འགྱུར་མང་ཙམ་བཤད་རོགས་ཞུ།

Anonymous
Aug 02, 2013 01:41 PM

རླུང་འཕྲིན་ཁང་འདི་ནི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་མ་ཟད་གཞི་བྱེས་གཉིས་ལ་གྲགས་སྙན་ཆེ་བ་འདུག་ཡིན་ཡང་དེང་དུས་སྡོན་མ་ལྟར་བོད་ནང་དུ་སྟབས་བདེ་བོ་མི་འདུག་གསུང་གི་འདུག་དེའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རོགས་ཞུ།

Anonymous
Nov 18, 2015 10:55 AM

ལས་བྱེད་ཚང་མར། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།