¶ïm-Wºô-zºôü


2003.12.09
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶m-T×-qºô-Í-¼ÛºÛ-mP-GŸÝP-hôm-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Ç+zÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-mÅ-Mãm-Vh-¤ïh-q¼-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hôm-Iâz-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-ºhÛ¼- GÅm-¼ôGÅü

{}ü üD-Å-xÛ-±ïÅ-hGݺÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=m-hÝ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶m-T×-qºô-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ-Å-GmÅ-hP-Zï-ºDô¼-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-mÅ-M-mG-GŸÝP-±z-¤hÝm-hÝ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-Ç+ô¼-Íï-Á-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-ŸÝÅ-q-ŸÛG-ºhÛ¼- GÅm-¼ôGÅü
{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾Å-¼Û¤-HÛ-mP- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Wºô-zºô-Í-¼ÛºÛ-mP-M¾-hôm-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-HÛÅ- M-mG-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-HÛ-±ôP-hôm-hP- fï-¶m-HÛ-Gmh-hôm- hï-zŸÛm-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-¿Ëm-hÝ-JÀïP-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP- zôh-¼ÛGÅ-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-mÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-ºhÛ¼- GÅm-¼ôGÅü
{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Wºô-zºô-xÛ-±ïÅ- 11 ZÛm-Dï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼-Íô-‡-¶ºÛm-mP-wïzÅ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-hP- hï-zŸÛm-Å-GmÅ-»Þ-Gݼ-¤Û-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-ºhÛ¼- GÅm-¼ôGÅü
{}ü ümÛºÞ-»ôG-hP-mÛºÞ-ºW¼-ÅÛºÛ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG- hï-zŸÛm-fï-¶m-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-GmP-¤Dm-fï-¶m-¤Û-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ï-Wºô-zºô¼-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-»ôh-Ç+ô¼-Íï-Á-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛmDP-GÛ-Gż-ºGôh-q-PG-VôÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z-ŸÛG-ºhÛ¼- GÅm-¼ôGÅü
{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Wºô-zºô-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-Ç+zÅ-mÛºÞ-»ôG-mP-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-DG- hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-GŸm-mÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Á-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-PG-hzP-VôÅ-¿km-¾GÅ-ˆÛÅ-mݺÞ-»ôG-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z-ŸÛG-ºhÛ¼- GÅm-¼ôGÅü
{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-Gb¤-JÀïP-HÛ-¾ï-±m-mP- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Wºô-zºô-Í-¼Û¼-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-ÇezÅ-zÇeàm-bï-¾ï-±m-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-M-G¼-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-z;º-¸Þ¼-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-hP- Í-¼Û¼-zTº-zŸÝGÅ-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-hz¼-Í-¼Û-hP-M-mG-GÛ-ºƒï¾-¾¤-hP- fï-¶m-HÛ-h;º-½‰ôG- hï-zŸÛm-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-±ôP-ºƒï¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-ºhÛ¼- GÅm-¼ôGÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།