དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་འཕྲད།


2019-12-28
Share
དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་འཕྲད། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་ཕེབས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གཏོད་གནང་བ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་འདུག
ངོ་དེབ།

༄༅༎དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཤིང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་ཕེབས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གཏོད་གནང་བ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་འདུག   གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།