ཀོ་ཝིཌ་༡༩་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་AstraZeneca.

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་བོད་མི་ལོ་༦༠་ཡན་ཆད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་ཁ་སྣོན་སྨན་ཁབ་གསུམ་པ་རྒྱག་རྒྱུ།

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་བོད་མི་ལོ་༦༠་ཡན་ཆད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གི་Booster shotཞེས་ཁ་སྣོན་སྨན་ཁབ་གསུམ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པ།

འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་གི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་འཕེལ་རིམ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

ས་གནས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་འཚམས་གཟིགས།

སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤཪ་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་ར་སྦང་ལ་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས།

View Full Site