རྒྱ་ནག་གི་དུག་རླངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ།

2021.08.03
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་གི་དུག་རླངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨརྱ་་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་ཕྱག་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

དེ་རིང་གི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་དུག་རླངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་དབུ་འབྱེད་གནང་བའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དཔེ་དེབ་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

གསར་འགོད་པ། ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ།

དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎