རྒྱ་དཀར་ནག

ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་མིའི་སོ་ཉུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་མི་རིགས་ཤིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སོ་ཉུལ་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་བཀེལ་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།