རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་གང་བྱུང་བཤད་པ་རྒྱག་མི་ཆོག

2022.05.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་གང་བྱུང་བཤད་པ་རྒྱག་མི་ཆོག
རོཡ་ཊརསི།

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།   རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་རྒན་ཡོལ་ཞུས་ཟིན་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་གང་བྱུང་བཤད་པ་རྒྱ་མི་ཆོག་པ་སོགས་བཀོད་པའི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་།  གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་ནང་དབང་ཆའི་འཐབ་རྩོད་རྣོ་ངར་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དབྱེ་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

གསར་འགོད་པ། འཆི་མེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། པ་སངས་དོན་ལྡན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།