zôh-¼ÛGÅ-±ôP-q-½ÀzÅ-Vïm-¾Å-f¼-zü


2004.12.27

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ÇS-iô-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-JÀÛP-ym-ÅÞ-¤×-b-¼¼-Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛ-MG-zºÛ-Aïm-HÛÅ-Ç~ïP-GÙ¾-¤±ô-DÞGÅ-mP-¡-½ÀzÅ-MÅ-bï-DÞ¾-hïºÛ-M¾-Dz-M-G¼-hP-ü Ç~P-¾-hïÁü ÂÛ-¾P-;ü Ç~¼-¤ü ÅôGÅ-ˆÛ-mP-GÛ-¤Û-Mã-GZÛÅ-¾-Gmôh-Bôm-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-hP- M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-;m-»-;Ý-¤-¼Û-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ôGÅ-ÅÞh-±ôP-z-n¤Å-¾-Gmôh-Bôm-‚ãP-¤ïh-ˆP-Å-GmÅ-GŸm-hÝ-Zïm-G»ô¾-hÝ-ºIô-hGôÅ-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¤Û-ÅÞh-±ôP-z-‚¤Å-q-zhï-Vïm-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎