ཝིཏ་ནམ་གྱི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་Thich Nhat Hanh་ལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག

ཝིཏ་ནམ་གྱི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་Thich Nhat Hanh་ལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག

ཝིཏ་ནམ་གྱི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་Thich Nhat Hanh་ལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག

བོད།

བཙན་བྱོལ།

View Full Site