M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-Í-¼ÛºÛ-º±¤Å-ºiÛ-hï-mÛ-fï-¶m-Vz-ÆÛh-ˆÛ-D-xôGÅ-ºHã¼-fzÅ-ÅÞ-Mz-Bô¼-º±ô¾-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-¾ÞGÅü


2003.12.07
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üh-¼ïÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Tº-zºô-»Û-Í-¼ÛºÛ-º±¤Å-ºiÛ-hï-mÛ-fï-¶m-Vz-ÆÛh-ˆÛ-D-xôGÅ-ºHã¼-fzÅ-ÅÞ-Mz-Bô¼-º±ô¾-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh hï-»P-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-Tº-zºô- h-¼ïÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-ZÛm-zŸÛºÛ-¼ÛP-º±¤Å-ºiÛ-GmP-Mã¼-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm- fôG-¤¼-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-bà-º‚ô¼-»ôh-q-hP- hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hP-IôP-Eï¼-„ËôÅÛ-=ôm-zTÅ-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-TÛP- GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛz-q-hP-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-GÅÞP-m- fïPÅ-ºhÛºÛ-¶ïm-Tº-zºô-»Û-º±¤Å-ºiÛºÛ-Pô-zô-hP-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-¯-FÛ¤Å-zTôÅ-zNå¼-hP-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-hG-¼P-z®m-HÛ-D-xôGÅ-ÅÞ-zNå¼-Mã¼-hôGÅ-¸ôm-hP-z;G-ºGôG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-ˆÛ-Mãh-¼Û¤-mP-Í-¼ÛºÛ-Mz-Bô¼-º±ô¾-fzÅ-GmP-Mã-hP- ¿ËG-hôm-Zï-hÝÅ-Í-¼Û-hP-M-mG-hz¼-±ôP-ºƒï¾-HÛ-h;º-½‰ôG-‚ãP-zºÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-Í-¼ÛºÛ-¤Z¤-IôÅ-zÇkݼ-GmP-MãºÛ-Vïh-»Ûm-±ß¾-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh GP-¿e¼-h-¼ïÅ-M-mG-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-fïPÅ-ºhÛºÛ-M-mG-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-ºGô-FÛh-¶ïm-Tº-zºô-¿ezÞ-Í-¼ÛºÛ-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-hï-mÛ- Í-¼Û-hP-M-mG-hz¼-HÛ-GŸÛ-¯ºÛ-ºƒï¾-¾¤-»G-qô-»ôh-q-uÛ-±ôGÅ-fôG-n¤-q-¤Pôm-hÝ-zTßG-Mã-»Ûm-q-¤-¸h- z¼-¾¤-Í-¼ÛÅ-M¾-uÛºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-q¼-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-hP-hï-mÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-Cæm-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-‚ïh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-¾Å-hôm-ˆÛ-zMãh-¼Û¤-hï-GZÛÅ-mP-M-mG-xôGÅ-mÅ-Mz-Bô¼-‚Å-bï-Í-¼Û-hP-fï-¶m-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-ºGôG-Aïm-z¸ô-fzÅ-ˆÛ-‚-fzÅ-º²Ûm-q-»Ûm-¾ÞGÅ-GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛz-qÅ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།