º²¤-JÀÛP-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-ÍÛm-iºÛ-i-MºÛ-hq¼-hPôÅ-fôG-zôh-hï-M-mG-GÛ-FÛ¤-¤±ïÅ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hG-Åï¾-‚ïh-hGôÅ-zXôh-»ôh-qü


2003.12.08
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üº²¤-JÀÛP-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-uÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-ÍÛm-iºÛ-i-MºÛ-hq¼-hPôÅ-fôG-zôh-hï-M-mG-GÛ-FÛ¤-¤±ïÅ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hG-Åï¾-‚ïh-hGôÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh hï-»P-º²¤-JÀÛP-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-ÍÛm-iºÛ-i-MºÛ-hq¼-hPôÅ-ˆÛ-fô-GŸÝP-mP-zôh-hï-»P-»Þ¾-Iâ-GŸm-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-ºDôh-»ôh-q-hP- fô-GŸÝP-GÛ-DôPÅ-ÅÞ-h-hÝP-‚P-;ô-¼Û-»-hP-M-G¼- q;ÛÅÛ-bm- ¼-ÁÛ-»-ÅôGÅ-hÝÅ-GTÛG-bà-ºDôh-»ôh-q¼-zdïm- ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-qï-TÛP-HÛ-hÝÅ-zz-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-DôP-Fô-¾PÅ-mÅ-º²¤-JÀÛP-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-¾-ºIï¾-zÁh-Gž-qô-ŸÛG-Mz-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºÛ-M-mG-GÛ-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-±ôGÅ-qÅ-hïºÛ-fôG-»P-ljÛP-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-‚Å-¤Û-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།