ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ-10-ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-M¾-uÛºÛ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-hÝÅ-zÇeôm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Mãü


2003.12.08
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾- xÛ-¾ô-1989-¾ôºÛ-xÛ-¹-12-qºÛ-±ïÅ-10-ZÛm-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ŸÝÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-hP-zÇeàm-mÅ- ZÛm-hï¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼- ¾ô-¿e¼-M¾-uÛºÛ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-hÝÅ-zÇeôm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¿e¼- ºhÛ-¾ô-»P-xÛ-±ïÅ-10-mÅ-hzÞ-º²âGÅ-ˆÛÅ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ºhÛ-¾ôºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û¼-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-GÛ-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-¾Å-DP-GÛÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-fôG- hÝÅ-Vïm-hï-Gô-OÛG-ŸÝ-¤Dm-mÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-ºwGÅ-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-q-GZÛÅ-»Ûm-q-¼ïh- ºwGÅ-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ- Í×-Wï- ÅÛP- ¤×m-Èô-‡-¼Å-ºhÛ-¾ôºÛ-hÝÅ-Vïm-mP- M-G¼-HÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-W-¤Þ-hP-;Á-¤Û¼-hP-qm-Wz- ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ-ÅôGÅ-mÅ-Fz-zÇeôm-q-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- hÝÅ-Vïm-ºhÛºÛ-mP-zôh-GŸÝP-¹ôÅ-G¼-mÅ-ˆP-Fz-zÇeôm-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ºwG-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-q-Gż-º²âGÅ-GmP-¤Dm- ¼×¤-ÅÞ-¶-¼Þq-»ÛÅ- ±ôGÅ-q-hïÅ- zôh-mÛ-M-mG-mÅ-M¾-Dz-f-hh-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-hÝÅ-Vïm-ºhÛºÛ-mP-M-G¼-hP-zôh-GZÛÅ-hz¼-¼ÛG-GŸÝP-zXï-¾ïm-»P-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-mô-zï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ŸÝÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Ç+zÅ-¾G-¯¾-hP-¸Å-Ço-ºi-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆP-ºIï¤Å-zÇeôm-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།