ÍÛ-¼G-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-¤Û-41©Å-Bôm-‚ãP-zü


2003.12.09
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-‚P-xôGÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-¤×ô-ÅÞ¾-HÛ-mÝz-xôGÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-‡-¾-w×¼-Å-GmÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-ÇK¼-ŸÛG-fôG-ºz¼-µÅ-ˆÛ-DïPÅ-qºÛ-Çoݤ-ºDô¼-ŸÛG-h¤¼-ÇK¼-HÛ-M¾-ÇKôºÛ-¤hÝm-zbP-mÅ- ºz¼-µÅ-ºz¼-GÅ-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-¤Û-zŸÛ-zTß-ŸïÅ-GTÛG-¾-©Å-Bôm-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ŸôGÅ-qºÛ-Vß-±ôh-zŸÛ-hP-Ç+¼-¤-zŸÛ-zTß-Ÿï-¿SºÛ-fôG- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-ÇK¼-ÇKô-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-hPôÅ-ÅÞ-¤fôm-zŸÛm-hÝ-ºz¼-µÅ-ˆÛ-DïPÅ-qºÛ-Çoݤ-ºDô¼-ŸÛG-M¾-ÇKô-fôG-fh-;¼-zbP-mÅ-ºz¼-GÅ-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-‚ãP-mÅ-VGÅ-¼ô-h¤G-ÇK¼-Å-DÞ¾-»ôPÅ-ÅÞ-fô¼-z-¤-¸h- Zï-ºI¤-HÛ-ÍÛ-¼G-GÛ-¤Û-Åï¼-HÛ-Çkôh-DP-GP-®¤-ŸÛG-¾-»P-ÁÝGÅ-Aïm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- hï-zŸÛm-M¾-Å-„ËG-ll-HÛ-Zï-ºI¤-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-¤Û-GZÛÅ-ˆÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-hôm-Aïm-‚ãP-ºhÝG- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÍÛ-¼G-mP-¾ô-ºhÛºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-20 ZÛm-mÅ-h¤G-ºfz-‚Å-mÅ-z¸ÞP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-¤Û-448 HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-TÛP- hïºÛ-mP-mÅ-308hI-zôºÛ-±ß¾-Lô¾-hP-¤ï-ºwïm-mP-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།