zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-mÅ-GŸÛÅ-;-¯ï-z¼-ºIâ¾-zŸÝh-‚ïh-¤Dm-Ç~-Åï-zlz-Bôm-‚ãÅ-mÅ-¤Û-IPÅ-zTß-zŸÛ-®¤-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-ºhÝG


2003.12.09
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-»P-ÁÛm-ÈØ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-h-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-mÅ-GŸÛÅ-;-¯ï-z¼-ºIâ¾-ŸÝh-‚ïh-¤Dm-uÛ-uôh-JÀP-ºDô¼-¼¤-Ç~-Åï-ÁÛG-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ÇS-iô-ljï-¤ôºÛ-»¼-½ÀP-G®P-qôºÛ-ºI¤-hÝ-¿ËàP-mÅ-Ç~-Åï-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-¤Û-IPÅ-zTß-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-»ôh-q-hP-¤Û-zŸÛ-Ǩm-DP-hÝ-IôPÅ-ºhÝG- hï-zŸÛm-¤Û-IPÅ-iâG-©Å-Bôm-±zÅ-Vï-wôG-mÅ-Ǩm-DP-mP-»ôh-ºhÝG- zôh-ˆÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤Å-ŸÛz-¤WâG-‚Å-q-zMãh-ÁïÅ-dôG-‚ãP-»G-¾- GôP-ŸÝÅ-Ç~-Åï-hï-zŸÛm-ºIâ¾-q-ºô¼-ºiïm-‚ïh-MãºÛ-¾G-ºEï¼-±h-¿km-ŸÛG-¤ïh-qºÛ-D¼-¤ô-=ºÛ-mP-¤Û-D-IPÅ-±h-¾Å-zL¾-z-ÅôGÅ-ˆÛ-GôP-ŸÝÅ-zlz-Bôm-hï-‚ãP-q-ÁÛG-¼ïh-ºhÝG-¾- h-¼ïÅ-Ç~-Åï-hïºÛ-mP-¤P-Vï-z-Zï-DÞ¾-IôP-GÅïz-DG-GÛ-ŸÛP-q-hP-ºƒôG-q- h-G-mP-zŸÛm-¸Û-Fôm-hP-Í-¤hô-ÅôGÅ-mÅ-»Ûm-q-¾Å-xÛ-M¾-ºIâ¾-zŸÝh-‚ïh-¤Dm-ÅÞºP-¤ïh-¾ÞGÅ-zÁh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།