zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-ˆÛÅ-;ï-a-iºÛ-ÆÛh-„Àôm-Gż-½‰ÛP-n¤-GZÛÅ-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÛG-ŸÝÅ-»ôh-qü


2003.12.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶m-Wº-zºôÅ-Í-¤Û-¼Û-;¼-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Iâz-XïÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛ-¤ô¼- ;ï-m-i-¼Þ-GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï- zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-ÇePÅ-z¸P-hÝ-GbôP-fzÅ-ÇÀh- M-mG-GŸÝP-GÛ-fôG-¾- ;ï-a-iºÛ-ÆÛh-„Àôm-Gż-½‰ÛP-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ- Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-fzÅ-»ôP-z-ŸÝ-ŸïÅ- ;ï-a-iºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-VßP-hP- M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-q- hï-zŸÛm- ;ï-a-iºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-fï-¶m-HÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-¼ÛG-GŸÝP-¾Å-DÞPÅ-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-zTÅ-ˆÛÅ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶m-Wº-zºôÅ- Dï-Å-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm- ;ï-a-iºÛ-ÆÛh-„Àôm- W×ôm-Dï¼ï-=m-¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-z-hP- ;ï-a-iºÛ-ÆÛh-„Àôm-W×ôm-Dï¼ï-=m-¤VôG-ÆÛh-„Àôm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-mÅ-°-hGôPÅ-ŸÝ-¼m-q-¿e¼- Dï-Å-mÛ- DôP-GÛÅ-;ï-a-iºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-MãºÛ-ZÛ-¤-¤fº-¤-hï-»Ûm-q-¼ïh- hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-Ç+Ý-ŸzÅ- q×ô¾-¤×¼-=Ûa-¤VôG-GÛÅ-;ï-a-iºÛ-ÆÛh-„Àôm-Gż-qºÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïh- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-ZÛm-ŸGÅ-zŸÛºÛ-¼ÛP- GŸÝP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Ç+zÅ-zôh-¤Û-hP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-¤±ôm-qºÛ-Ç+h-ºzôh-ÁÝGÅ-iG-¿km-q-‚Å-q-mP-zŸÛm- ;ï-a-iºÛ-mP-¾ºP- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¾-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- ;ï-a-iºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ˆP- zôh-M-mG-GÛ-DôPÅ-GbôGÅ-»Ûm-q-hP- M-mG-GTÛG-ŸïÅ-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-TÛP- M-mG-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-vôh-¤Dm-hP- ±ôP-ºƒï¾-¾Å-hôm-Çtï¾-¤Dm-G®ô-zôºÛ-IÅ-ÁÛG-¼ïh- ;ï-a-iºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-fÞz-zÇem-zŤ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ- zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zz-ºfôz-fzÅ-ÇÀh- M-zôh-hz¼-HÛ-ŸÛ-¤ô¾-mP-;ï-a-iºÛ-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ- z¼-¤Û-hP- ºhݤ-OÛG-qºÛ-Pô-zô-z¸ÞP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-ŸïÅ-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།