Í-¼ÛÅ-ÍÛ-¼G-zB¼-GÅô-‚ïh-MãºÛ-º²âGÅ-zCæm-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-fôG-fG-GTôh-GmP-z-hï¼-»Þ-¼ôz-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-mÅ-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-qü


2003.12.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;Å-ÍÛ-¼G-zB¼-GÅô-‚ïh-MãºÛ-º²âGÅ-zCæm-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-DG-Í-¼ÛÅ-Çoï-ºFÛh-qºÛ-¤fÞm-xôGÅ-hqÞP-h¤G-GÛ-»Þ¾-Iâ-DG-¾-ºGm-¾ïm-vôh-Mã-¤-GbôGÅ-h¤G-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-M¾-Dz-DG-¾-vôh-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-GmP-z-hï¼- hï-¼ÛP-»Þ-¼ôz-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-mÅ-hï-mÛ-ÆÛh-‚ãÅ-mô¼-ºFâ¾-Tm-ŸÛG-hP- wm-fôGÅ-¯-z-mÅ-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-zŸG hï-»P-»Þ-¼ôz-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-xÛ-ºƒï¾-±ôGÅ-VßP-GÛ-uÛ-Ez-q- D×Û-¼ÛÅÛ-qï-=ïa-¤VôG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-fG-GTôh-hï-mÛ-GmÅ-±ß¾-½‰ÛP-q-n¤Å-zB¼-¾ôG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- P-±ô¼-„Àô-w¤-È-TP-Vïm-qô-»ôh- ÍÛ-¼G-º²âGÅ-zCæm-‚ïh-Mã¼-M¾-uÛºÛ-Mz-Bô¼-GP-fÞz-hGôÅ-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸG- ÍÛ-¼G-mP-ºIô-¾¤-zB¼-z¸ô-‚ïh-»G-hP- VßP-hP-JÀôG- b¼-ºyÛm-Gż-º²âGÅ-‚ïh-»G-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-¤P-qô-ŸÛG-»ôh-q-¼ïh- »Þ-¼ôz-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-mÅ-¾Å-GŸÛ-hï-±ô-xôGÅ-¿ËàP-hP- h‚ï-z-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-M¾-Dz-±P-¤¼-ºGm-¾ïm-zôG-¤-ºi-¤Z¤-vôh-hGôÅ-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ˆÛ-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།