uÛ-¾ô-2004-¾ôºÛ-uÛ-¹-hP-qô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-mÅ-M-G¼hz¼-¤Dº-¾¤-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zB¼-GÅô-‚ïh-Mãü


2003.12.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üq-;ÛÅÛ-bm-M¾-uÛºÛ-¤Dº-¾¤-±m-q-mÅ-uÛ-¾ô-2004-¾ôºÛ-uÛ-¹-hP-qô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-mÅ-M-G¼-mP-¤Dº-¾¤-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zB¼-GÅô-‚ïh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Gž-zOÅ-Çtï¾-GmP-ºhÝG hï-»P- ºhÅ-qºÛ-¾ô-GZÛÅ-®¤-mP-q;ÛÅÛ-bm-hP-M-G¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-¤Dº-¾¤-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-¤±¤Å-ºWôGÅ-‚Å-q-hï-hG-hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-hP-qô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-zB¼-GÅô-‚ïh-Mã-»Ûm-q-mÅ-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-GZÛÅ-mÅ-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-GZÛÅ-mP-zhÝm-yG-GTÛG-mP-Gm¤-Iâ-fïPÅ-iâG-ºwÞ¼-zBôh-‚ïh-Mã-»Ûm-q-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-M¾-uÛºÛ-¤Dº-¾¤-±m-qºÛ-ºGm-º²Ûm- ;Ù¤-¼a-Ⱥ-Åa- mÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-ÁG- »P-DôP-GÛÅ-hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-hP-qôºÛ-zhÝm-yG-hP-qô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-IôP-Eï¼-;Ù-¼º-VÛ- mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å- mÛºÞ-¿kÛ-¾Û-hz¼-hP- »P-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-IôP-Eï¼-;Ù-¼º-VÛ-mÅ-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-„Ëô¤-„Ëï-hz¼-hP- hï-mÅ-»P-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-IôP-Eï¼-¾×-Èô¼-mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-hz¼-ºwÞ¼-zBôh-‚ïh-Mã-»Ûm-q-Gž-Çeôm-GmP-ÁG »P-Ç+Ý-ŸzÅ-Ⱥ-Åa-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-Gž-Çeôm-GmP-»Å-¾- hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-hP-qôºÛ-mP-M-G¼-mP-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-‚ïh-Mã-zB¼-GÅô-‚Å-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-M-G¼-HÛ-Zï-ºI¤Å-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-„ËP-¾×-lï-ÁÛºÛ-M¾-Å- iº-;Ù-hP- »P-ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-M¾-Å- D×ô-¾ô¤-„Ëô- hï-zŸÛm-»P-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-iâ-zTÅ-mP-hݺP-¤Dº-¾¤-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zB¼-GÅô-‚ïh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hP- GôP-ŸÝÅ-»Þ¾-Iâ-DG-hï-±ôhP-M-G¼-hz¼-Å-fG-Zï-zºÛ-Aïm-qÅ-hï-ÇS-uÛ-¾ô-2002-¾ô-ºGôºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-hP-q;ÛÅÛ-bm-hz¼-HÛ-¤Dº-¾¤-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-¤±¤Å-ºWôGÅ-‚Å-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hP-¤Z¤-hÝ-»Þ¾-Iâ-hï-hG-mP-hݺP-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-¤±¤Å-ºWôGÅ-‚Å-q-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-Çeôm-GmP-ÁG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།