h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-im-mP-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-ˆÛÅ-M-¤ÛºÛ-z®m-Gmôm-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-n¤Å-¾-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-ŸÝÅ-»ôh-qü


2003.12.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ZÛm-¤ô¼-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-im-mP-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-ˆÛÅ- M-¤ÛºÛ-z®m-Gmôm-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-n¤Å-¾-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-hP-Ǩôm-¾¤-GÅÞPÅ-ÇKÝݾ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-im-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛ-¤ô¼- M-¤ÛºÛ-z®m-Gmôm-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-n¤Å-ˆÛ-Vïh-hÝ- ¶ïÅÛ-=-¤×Û-aÛ-ÅÛ-=¼-Íï-„ËÛ-»ï-ÁݺÛ-¿Ë-DP-Vïm-¤ôºÛ-mP-h‚Ûm-WÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-G®ô-¸Þ¼-q-hP-IôÅ-±ôGÅ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-Gż-º²âGÅ-GmP-¤Dm- ¾ôi-¶ï-f-¼Û¾-hP- ¾ôi-Íï¶-„Ë-¼Û- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- W×ôm-¶Û¾-;Ûa-Åm- zTÅ-mÅ-¤ï-bôG-GÛ-ŸG-ºDô¼-wÞ¾-z-hP-¾ôm-im-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-GÛ-iâP-Vï-±ï-¼ÛP-z=ÛÅ-¾GÅ-hP-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-±ôGÅ-q-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-»ï-ÁïÅ-ÇeôzÅ-¿km-¾GÅ-mÅ-¤W¾-h¼-Í-Áï-wÞ¾-z-hP-£GÅ- ¿Ë-DP-hïºÛ-„À-Vïm- D×ï-mm- ¤ÍÛ-D¾- ¤×Û-i¾-=m- hP- »ï-ÁïÅ-ÇeôzÅ-¿km-¾GÅ-n¤-GZÛÅ-mÅ-Ǩôm-¾¤-GÅÞPÅ-ÇKݾ-hzÞ-º²âGÅ-GmP-ºhÝG- »ï-ÁïÅ-ÇeôzÅ-¿km-¾GÅ-hP-PG-hzP-DôG-¤ïh-¾GÅ-GZÛÅ-h‚Ûm-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-¤fô-ÇÀôz-DG-GÛ-mP-zôh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- »P-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ŸÝÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ZÛm-GZÛÅ-xÛ¼-MP-GmP-Çeï-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M¾-Å-¾ôm-im-mP-GmÅ-zŸÝGÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-fôG-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-ŸÝ-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།