གཟུགས་པོའི་ལྗིད་ཚད་དང་ཕོག་སྲིད་པའི་ནད་གཞི།

2021.11.13
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
གཟུགས་པོའི་ལྗིད་ཚད་དང་ཕོག་སྲིད་པའི་ནད་གཞི། གཟུགས་པའི་ལྗིད་ཚད་མཐོ་བ།
པར་ཚགས།

ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་གཟུགས་པོའི་ལྗིད་ཚད་མཐོ་པོ་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ནད་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཕོག་སླ་བས། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་སྟངས་དང་། སྔོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཟས་བཅུད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་། 
གསར་འགོད་པ། སྒྲོལ་དཀར།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
སྤྱི་ཚོགས།
རྒྱལ་སྤྱིའི་ན་གཞོན་གྱི་བོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།