བཀའ་བསྟན་ཕབ་སྒྱུར།

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཉིན་གསུམ་རིང་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞིའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།