བོད།

ང་ཚོས་ལྷ་འབྲུམ་གླེང་པའི་སྐབས་ང་ཚོས་གང་གླེང་གི་ཡོད་དམ།

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དར་ཁྱབ་ཕྱིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་གནོད་འཚེའི་ཐོག་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་ལ་ཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་རིམས་ནད་འགོག་ཐབས།