བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྒྱུ་རྩལ་བར་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བཞིན་པ།

2021-11-03
Share
བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྒྱུ་རྩལ་བར་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བཞིན་པ། རྒྱ་རིགས་པི་ཡ་ནོ་རོལ་ཆ་གཏོང་མཁན་ལི་ཡུན་ཌི།
ངོ་དེབ།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་འགའ་ཤས་ལ་ཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་མི་སྣ་དང་སྒྱུ་རྩལ་བ་སྡེ་ཚོར་ཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་གཅིག་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཀྱི་སྐོརདང་།ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གིས་Piano པི་ཡ་ནོ་རོལ་ཆ་གཏོང་མཁན་གྲགས་ཅན་པ་Li Yundiཁོང་གཞང་འཚོང་མ་བསྟེན་པ་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱ་པ་སོགས་རྒྱ་ནག་གིས་ཟེར་ན་ཁྲིམས་འགལ་དང་ཀུན་སྤྱོད་མི་གཙང་བའི་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཚོར་ཐོག་རྡུང་རྡེག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ད་ལྟ་སུད་སི་བཞུགས་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟུར་པ་བློ་བཟང་ཉི་མ་ལགས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱ་པ་གསན་རོགས་ཞུ།
གསར་འགོད་པ། རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།