རྫ་ཆུའི་སྟེང་ཆུ་རགས་གསར་པ་བཅུ་གཅིག


2020.05.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྫ་ཆུའི་ཆུ་མགོར་ཆུ་རག་བརྒྱབ་པའི་ཤུགས་རྐྱེན། མེ་ཀོང་གཙང་པོའི་ཆུ་ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནད་དོན།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།དེ་རིང་གི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྫ་ཆུ་གཙང་པོའི་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆུ་རགས་གསར་པ་༡༡ཙམ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ཆུ་རགས་དེ་རིགས་གསུམ་ཙམ་བོད་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ས་ཁུལ་དུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་པར་བརྟེན། ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོིགས་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།