འཛམ་གླིང༌།

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་འདུག

དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨྱོན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་དང་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་གནང་གལ་ཆེ་བ་དང་སྐུ་ཉིད་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་ཅེས་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་བཀའ་གནང་འདུག

རྒྱ་དཀར་ནག

View Full Site