གསར་འགྱུར།

ཚེས་༢༧ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་བའི་ནད་པ་མི་གྲངས་༣༨འཕར་འདུག

འདི་ཚེས་༢༧ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བ་མི་གྲངས་༣༨འཕར་ནས་ད་བར་བསྡོམས་འབོར་མི་གྲངས་༡༧༧༩༧ཟིན་འདུག

གསར་འགྱུར།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཆ་༧གོང་ས་མཆོག་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མེད། བཀའ་ཤག་གིས།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་མ་འོངས་སྐུའི་ཡང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཚང་མ་༧གོང་ས་མཆོག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདག་དབང་གང་ཡང་མེད་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གསལ་སྟོན་གནང་འདུག

གསར་འགྱུར།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་བདུན་གཅིག་རིང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ཐོག་མ་གནང་བ་དེས་ཉི་ཧོང་ནང་བོད་དོན་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་པ་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།

གསར་འགྱུར།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱས་ནས་དེའི་རིན་ཐང་དེ་གཞན་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་མཆེད་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། གཙོ་བོར་ནང་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གནང་སྟེ། དེའི་རིན་ཐང་ཤེས་པའི་ཐོག་གཞན་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་།

གསར་འགྱུར།

ཚེས་༢༦ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་བའི་ནད་པ་མི་གྲངས་༧༠འཕར་འདུག

འདི་ཚེས་༢༦ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བ་མི་གྲངས་༧༠འཕར་ནས་ད་བར་བསྡོམས་འབོར་མི་གྲངས་༡༧༧༣༥ཟིན་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།
གསར་འགྱུར།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཁྲོད་བོད་མི་ཁག་ཅིག་ཁང་པ་ནས་མཆོང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་རིམས་ནད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དམ་དྲག་དང་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོ་བྱ་ཐབས་བྲལ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པས། ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོས་ང་ཚོར་རོགས་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་དུས་ལ་རན་ཡོད་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་གནང་སོང་།

གསར་འགྱུར།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱས་ནས་དེའི་རིན་ཐང་དེ་གཞན་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་མཆེད་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། གཙོ་བོར་ནང་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གནང་སྟེ། དེའི་རིན་ཐང་ཤེས་པའི་ཐོག་གཞན་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་།

གསར་འགྱུར།

ཚེས་༢༦ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་བའི་ནད་པ་མི་གྲངས་༧༠འཕར་འདུག

འདི་ཚེས་༢༦ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བ་མི་གྲངས་༧༠འཕར་ནས་ད་བར་བསྡོམས་འབོར་མི་གྲངས་༡༧༧༣༥ཟིན་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།
རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༩།༢༤

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༩།༢༢

བོད་མི་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་དེའི་གལ་གནད།

TIB.png